Tietosuojakäytänteet

Tässä vahvistetaan Fenestran tietosuojakäytänteet, jotka ovat sinun ja Fenestran välillä tehtävien sopimusten olennaisena osana.

Tietosuojakäytänteissä kuvaillaan, miten Fenestra käsittelee (kerää, käyttää, julkistaa, säilyttää, luovuttaa, poistaa jne.) henkilötietojasi, ja tiedotetaan oikeuksistasi rekisteröitynä.

Fenestra käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten mukaan noudattaen muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, joka on annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (jäljempänä ”yleinen tietosuoja-asetus”). Asioissa, joista ei ole säädetty näissä tietosuojakäytänteissä, Fenestra noudattaa voimassa olevia säädöksiä.

Tutustuthan perusteellisesti näihin käytänteisiin ennen tietojen luovutusta Fenestralle, palvelujen käyttöä ja sopimusten tekoa.

Henkilötietojen käsittely Fenestrassa

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on Fenestra Suomi OY (suomalainen yritys- ja yhteisötunnus Y-tunnus: 2496150-0), virallinen osoite Puusepänkatu 1, 32200 Loimaa, sähköpostiosoite info@fenestra.fi.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Tavaran toimitusosoite
  • Pankkitilin numero
  • Tuotteiden ja palvelujen hinta- ja maksutiedot (ostohistoria)
  • Asiakastukea koskevat tiedot

Mihin tarkoitukseen niitä käsitellään?

  • Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tuotteiden toimittamiseen.
  • Ostohistoriatietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän katsauksen laadintaan ja asiakkaan mieltymysten analysointiin.
  • Pankkitilin numeroa käytetään maksujen saapumisen tarkastukseen.
  • Henkilötietoja (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi) käsitellään, jotta voidaan ratkaista mahdolliset tuotteiden toimittamiseen ja palvelujen tarjoamiseen liittyvät ongelmat (asiakastuki).
  • Verkkosivujen käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkosivujen tarjoamiseen tietoyhteiskunnan palveluna ja verkkokäytön tilastointiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta

Henkilötietojen käsittelyä harjoitetaan asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen noudattamisen tarkoitukseen. Se on tarpeen myös lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi (esim. kirjanpito tai kuluttajariitojen ratkaiseminen).

Tietoja käsitellään asiakkaan suostumuksesta uutiskirjeiden lähettämistä sekä asiakastutkimuksiin ja/tai -tarjouksiin liittyvien tietojen toimittamista varten.

Kenelle henkilötiedot luovutetaan?

Henkilötiedot luovutetaan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

Nimi, puhelinnumero, toimitusosoite ja sähköpostiosoite luovutetaan kuljetuspalvelun ja asennuspalvelun tarjoajalle.

Jos kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot luovutetaan palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien suorittamista varten.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietotekniikkapalvelujen tarjoajille, jos se on tarpeen verkkosivujen toimivuuden tai datan säilytyksen takaamiseksi.

Turvallisuus ja pääsy tietoihin

Henkilötietoja säilytetään Fenestran palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenmaissa tai Euroopan talousalueella. Tietoja voidaan siirtää myös muihin maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission arvion mukaan riittävä, ja Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelyyn.

Pääsy henkilötietoihin on Fenestran työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin voidakseen ratkaista verkkosivujen käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tarjota asiakastukipalvelua.

Fenestra käyttää asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja tietoteknisiä turvatoimia suojatakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta taikka luvattomalta pääsyltä tai julkistamiselta.

Henkilötietojen luovutus Fenestran henkilötietojen käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja tai datan säilyttäjä) tapahtuu Fenestran ja kunkin henkilötietojen käsittelijän välisen sopimuksen mukaan. Henkilötietojen käsittelijät ovat velvollisia takaamaan henkilötietoja käsitellessään asianmukaiset suojatoimet.

Pääsy henkilötietoihin ja niiden oikaisu

Omiin henkilötietoihin voi tutustua asiakastuen välityksellä, ja mahdolliset oikaisuehdotukset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@fenestra.fi

Suostumuksen peruuttaminen

Jos henkilötietoja käsitellään asiakkaan suostumuksen perusteella, asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus. Peruutushakemus tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@fenestra.fi

Henkilötietojen säilyttäminen

Fenestralla on lakisääteinen oikeus ja velvollisuus säilyttää keräämänsä henkilötiedot. Fenestra ei säilytä henkilötietoja kauemmin kuin se on tarpeen velvollisuuksiensa täyttämiseksi, paitsi jos olet antanut asianmukaisen suostumuksen tietojen pidempiaikaisempaa säilytystä ja käsittelyä varten. Yleensä Fenestra säilyttää henkilötietojasi enintään 10 vuotta. Kirjanpitoasiakirjoihin sisältyviä tietoja säilytämme lain mukaan seitsemän vuotta.

Henkilötietojen poistaminen

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan vaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki tarkistaa vaatijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

Henkilötietojen siirtäminen

Sähköpostitse lähetettyyn henkilötietojen siirtoa koskevaan vaatimukseen vastataan viimeistään kuukauden kuluttua. Asiakastuki tarkistaa vaatijan henkilöllisyyden ja tiedottaa hänelle siirtokelpoisista henkilötiedoista.

Suoramarkkinointiviestintä

Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiviestien lähettämiseen, jos asiakas on antanut asianmukaisen suostumuksen.

Ellei asiakas halua saada suoramarkkinointiviestejä, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakastukeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@fenestra.fi

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoitukseen (profilointi), asiakkaalla on oikeus vastustaa milloin tahansa henkilötietojensa alustavaa tai jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvää profiilianalyysin tekoa. Vastustamista varten tulee lähettää sähköpostia asiakastuen osoitteeseen info@fenestra.fi

Riitojen ratkaiseminen

Mahdolliset henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riidat ratkaistaan asiakastuen välityksellä (info@fenestra.fi).

Linkittäminen muille verkkosivuille

Fenestran verkkosivut sisältävät myös sellaisia linkkejä, jotka johtavat muiden yritysten tai organisaatioiden verkkosivuille, kuitenkaan Fenestra ei vastaa sellaisten verkkosivujen sisällöstä, tietosuojakäytänteistä ja turvatoimista.

Fenestran tietosuojakäytänteiden hyväksyttäminen asiakkailla

Fenestran palveluja käyttäessään asiakas vakuuttaa tutustuneensa tietosuojakäytänteisiimme ja hyväksyvänsä niiden ehdot.

Jos sinulla on Fenestran tietosuojakäytänteitä koskevia huomautuksia tai ehdotuksia, lähetäthän ne sähköpostitse osoitteeseen info@fenestra.fi